POLITIKA PRIVATNOSTI

I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

1.1
Ovo Obaveštenje predstavlja informaciju koju je rukovalac dužan da pruži licu čiji podaci o ličnosti se obrađuju, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU Uredba 2016/679 („GDPR“), ako je primenjiva u konkretnom slučaju.

II  LICE ODGOVORNO ZA OBRADU PODATAKA I KONTAKT

2.1
Vaše lične podatke prikuplja i obrađuje agencija za nekretnine “BC PROPERTIES” Beograd, ul. Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd, matični broj: 66238652, PIB: 112625084, koja je upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnoti pod brojem 1375., a kako je bliže opisano u ovom Obaveštenju. Ovo znači da je u skladu sa zakonom BC PROPERTIES Beograd agencija za nekretnine odgovorna za obradu vaših ličnih podataka.

Za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti i za ostvarenje vaših prava možete nam se obratiti e-mailom na info@bcproperties.rs ili pisanim putem na adresu našeg sedišta:

BC PROPERTIES Beograd
Beograd – Stari grad
Trg Nikole Pašića 5, 11000 Beograd

U izuzetnim slučajevima BC PROPERTIES Beograd ima ulogu zajedničkog rukovaoca. Primer je zajednička odgovornost sa operaterom društvene mreže. Podatke na društvenim mrežama obrađuju uglavnom same društvene mreže, i u tom delu imamo ograničen uticaj. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

2.2
Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja  posrednika u prometu nepokretnosti.

III KATEGORIJE PODATAKA, OSNOV I VREME ČUVANJA

3.1
Kada iskažete interesovanje za kupovinu nepokretnosti i stupate u kontakt sa nama u vezi sa zaključenjem ugovora, na prvom mestu ugovora u vezi sa kupoprodajom nepokretnosti iz ponude BC PROPERTIES Beograd ili iz ponude povezanih lica, na primer

– kad na našem sajtu popunite formular i zatražite informaciju o raspoloživim nekretninama,
– kad posetite naše prodajne centre ili promotivne štandove,
– kad nam pošaljete mail ili nas pozovete telefonom,
– kad učestvujete u našim promotivnim aktivnostima, ili
– kad sa nama zaključite ugovor u vezi sa kupoprodajom nepokretnosti ili drugi ugovor,

od vas prikupljamo podatke potrebne u svrhu konkretne vrste ugovora, a u skladu sa zakonom propisanim načelima obrade podataka o ličnosti. Naročito vodeći računa o minimalno potrebnim podacima za ostvarenje svrhe obrade. Ovo znači da od vas prikupljamo podatke potrebne za pripremu i zaključenje i izvršenje ugovora koji zaključujemo.

Pre zaključenja ugovora, obrađujemo podatke kao što su vaše ime, prezime i kontakt podaci (email i broj telefona), radi ostvarivanja kontakta sa vama, u vezi sa vašim interesovanjem i razumevanjem vaših potreba, a kako bismo vam što bolje predstavili ponudu, uslove prodaje i druge informacije koje smatramo da mogu biti od značaja za vašu odluku o kupovini nepokretnosti. Pravni osnov za obradu propisan članom 12. stav 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, član 6. stav 1(b) GDPR – preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, i članom 12. stav 1. tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, član 6. stav 1(f) GDPR – ostvarivanje legitimnih interesa. Davanje podataka je dobrovoljno. Podaci se obrađuju samo ako ste izrazili interesovanje za kupovinu nepokretnosti.

Kada sa nama zaključujete ugovor o rezervaciji nepokretnosti pored imena i kontakt podataka, potreban je podatak o vašoj adresi. A, kada sa nama zaključujete ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa nama delite podatke koji su primenjivim zakonima propisani kao obavezni, uključujući između ostalog vaš JMBG i kopije vaših ličnih dokumenata.

Osnov za obradu podataka je priprema za zaključenje ugovora i izvršenje ugovornih obaveza, kao i ispunjenje pravnih obaveza rukovaoca.

UPITNICI, ANKETE I SLIČNO

Osnov za obradu podataka koje opciono i dobrovoljno delite sa nama je vaš pristanak koji uvek možete povući. Povlačenje deluje za ubuduće i ne utiče na dozvoljenost obrade pre nego što je pristanak povučen. Ako ne postoji drugi osnov za obradu, nakon što povučete pristanak prestajemo da obrađujemo vaše podatke.

KOMERCIJALNE PORUKE
Ukoliko ste odabrali da vam šaljemo komercijalne poruke (kao što je „newsletter“) saglasnost je osnov da vas na taj način kontaktiramo i obaveštavamo o našoj ponudi i ponudi naših povezanih lica, sadašnjim i budućim projektima, promocijama, kao i da vas pozivamo na dešavanja. U svakom trenutku se možete odjaviti klikom na link „odjava“ dostupan u svakoj poruci. Ako ne postoji drugi osnov za obradu, nakon što povučete saglasnost prestajemo da obrađujemo vaše podatke.

LEGITIMAN INTERES
U skladu sa zakonom i ako vaši interesi ne pretežu, vaše lične podatke obrađujemo radi ostvarenja legitimnog interesa nas ili treće strana, kao što je zaštita naših sistema, otkrivanje i sprečavanje napada na naš web sajt, prevencija zloupotrebe i prevare, rešavanje problema, odgovor na vaša pitanja, direktan marketing (izvan slučajeva kada je potrebna saglasnost za primanje komercijalnih poruka), video nadzor, i slično. U ovom kontekstu, imamo legitiman interes da obrađujemo podatke iz javno dostupnih izvora.

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na ovakvu obradu vaših podataka. Za ostvarivanje ovog prava obratite nam se e-mailom ili poštom na adresu sa početka ovog dokumenta. Ako ne postoji drugi osnov za obradu, nakon što podnesete prigovor prestajemo da obrađujemo vaše podatke, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

VREME ČUVANJA

Generalno, vaše podatke čuvamo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha obrade, ili onoliko koliko to zahtevaju važeći propisi. Ako ste nama zaključili ugovor, ovo znači da vaše podatke čuvamo dok traju prava i obaveze iz ugovora, a nakon toga onoliko dugo koliko to zahtevaju primenjivi propisi.

Vaše podatke o ličnosti zadržavamo i nakon raskida ugovornog odnosa ako su nam vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili usaglašavanje sa merodavnim zakonima. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon prestanka ugovornog odnosa. Podaci se čuvaju na našem serveru u Republici Srbiji.

IV KOLAČIĆI 

4.1
Politiku kolačića pogledajte ovde OVDE.

V MERE SIGURNOSTI 

5.1
Primenjujemo mere bezbednosti koje kontinuirano unapređujemo u skladu sa tehničkim i pravnim trendovima kako bismo obezbedili zaštitu vaših podataka od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlašćenih trećih lica.

Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže ili aplikacije za razmenu poruka.

VI VAŠA PRAVA

6.1
Imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o vašim podacima koje obrađujemo. Imate pravo na ispravku i brisanje vaših podataka, pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Možete da izjavite prigovor na obradu koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa. Imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako to proizvodi pravne posledice po vas ili značajno utiče na vaš položaj. Ukoliko obradu vaših ličnih podataka vršimo na osnovu saglasnosti, u svako doba imate pravo da tu saglasnost povučete. Time se ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre nego što ste povukli saglasnost.

Dodatno, imate mogućnost da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i pravo da podnesete tužbu nadležnom sudu.

Za sva pitanja u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti i za ostvarenje vaših prava možete nam se obratiti e-mailom ili poštom na adresu sa početka ovog dokumenta.

U Beogradu, dana 23.08.2021. godine

BC PROPERTIES BEOGRAD

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites